Facebook

Volg ons ook op

Agenda

05 jul 2020 - Uitgesteld! World Choir Games

26 aug 2020 - eerste repetitie!

04 okt 2020 - Quint laat zich horen!

19 dec 2020 - KerstconcertPrivacy policy

Quint hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Quint houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Quint zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van samenwerkingspartners

Persoonsgegevens van samenwerkingspartners worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van Vrind van Quint

Persoonsgegevens van Vrind van Quint worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verwerking van persoonsgegevens van dirigent en begeleider

Persoonsgegevens van dirigent en begeleider worden door Quint verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quint de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Quint opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de persoonsgegevens van de verenigingsleden en de dirigent  aan de gemeente Venlo in verband met de aanvraag en verantwoording van subsidie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Quint bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Quint

Quint@vequint.nl